تعبیر خواب پارو

پارو پارو در خواب، با سمبل هایی مثل آب و قایق و مسافرت آبی مرتبط است. همچنین ممکن است پارو را در قالب های دیگری، مثل پارو کردن برف مشاهده […]

تعبیر خواب پاپیون

پاپیون پاپیون نوعی پوشش رسمی و تزئینی است و حضور این سمبل در خواب به تلاش ما برای مثبت جلوه کردن مرتبط می باشد. تفاوتی ندارد که چه کسی در […]

تعبیر خواب پا

پا پا در تعبیر خواب، به قدرت اراده و پایداری شما در زندگی بیداری اشاره دارد. ممکن است در خواب، پای فرد دیگری را در وضعیتی نامعمول مشاهده کنید. در […]

تعبیر خواب بیماری قند

بیماری قند بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود، احساس کنیم که دچار مشکلات یا بیماری های جسمی شده ایم یا دیگرانی که می دانیم در واقعیت دچار […]

تعبیر خواب بیماری سرطان

بیماری سرطان بسیار اتفاق می افتد که در خواب، خود را دیگران را دچار بیماری هایی مشاهده کنیم که ماهیت آن ها در زندگی بیداری برای ما مشخص نیست و […]

تعبیر خواب بیماری زکام

بیماری زکام بسیار اتفاق می افتد که در خواب، خود یا دیگران را دچار بیماری مشاهده کنیم و پس از بیداری شدن احساس کنیم که ممکن است به زودی مشکلی […]

تعبیر خواب بیسکوییت

بیسکوییت خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، استعاره از نیاز درونی ما برای دریافت خوراک فکری و روانی می باشند. هر خوراکی با توجه به ترکیب و نقشی […]