تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف وضعیت آب و هوایی که در رویا مشاهده می کنید، استعاره ای از وضعیت فکری شماست. هوای سرد و برفی می تواند اشاره به ذهنی سرد یا […]

تعبیر خواب بافتن مو

تعبیر خواب بافتن مو مو در تعبیرخواب، نشان دهنده ی زیبایی های اخلاقی و رفتاری فرد می باشد. بسیار اهمیت دارد که دیدن مو در حین خواب، چه احساسی را […]

تعبیر خواب بیماری قند

بیماری قند بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود، احساس کنیم که دچار مشکلات یا بیماری های جسمی شده ایم یا دیگرانی که می دانیم در واقعیت دچار […]

تعبیر خواب بیماری سرطان

بیماری سرطان بسیار اتفاق می افتد که در خواب، خود را دیگران را دچار بیماری هایی مشاهده کنیم که ماهیت آن ها در زندگی بیداری برای ما مشخص نیست و […]

تعبیر خواب بیماری زکام

بیماری زکام بسیار اتفاق می افتد که در خواب، خود یا دیگران را دچار بیماری مشاهده کنیم و پس از بیداری شدن احساس کنیم که ممکن است به زودی مشکلی […]

تعبیر خواب بیسکوییت

بیسکوییت خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، استعاره از نیاز درونی ما برای دریافت خوراک فکری و روانی می باشند. هر خوراکی با توجه به ترکیب و نقشی […]

تعبیر خواب بمباران

بمباران بمباران و صحنه هایی از جنگ، غالبا در بیننده ی خواب، نوعی استرس و نگرانی را ایجاد میکنند. تعبیر این خواب به هیچ عنوان نشان دهنده ی وقوع یک […]