تعبیر خواب پیانو

پیانو بسیار طبیعی است اگر در خواب های خود با ابزار آلات موسیقی رو به رو شویم، در حالی که در زندگی بیداری، اطلاع چندانی از کارکرد و ماهیت آن […]

تعبیر خواب پول نقد

پول نقد پول و دارایی های مادی، هنگامی که در خواب ظاهر می شوند، اشاره به دارایی ها و ثروت معنوی و روانی فرد رویابین دارند. تفاوتی ندارد که پول […]

تعبیر خواب پنجره

پنجره پنجره در خواب ، سمبل دیدگاه ها و چشم انداز شما نسبت به آینده است . زمانی که در خواب از پشت یک پنجره به بیرون نگاه میکنید ، […]

تعبیر خواب پشه

پشه حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. پشه در خواب می تواند تا مفهوم ضعف و ناتوانی مرتبط باشد. […]

تعبیر خواب پرنده ی هما

پرنده ی هما حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. پرندگان در خواب می توانند به غریزه ی فرد برای […]