تعبیر خواب تب کردن

تب کردن بیماری و مریضی در خواب، با مشکلاتی که در روان خود احساس می کنید مرتبط می باشد. همان طور که بیماری در زندگی بیداری، در اثر ضعف یا […]

تعبیر خواب تاج

تاج تاج در دنیای واقعی، نشان دهنده ی احساس قدرت و نوعی برتری می باشد. بسیار اهمیت دارد که در خواب خود، تاج را به چه شکل و به چه […]

تعبیر خواب تابوت

تابوت تابوت در تعبیر خواب، با سمبل هایی مثل مرگ و متوقف شدن و مرده مرتبط است. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، احساس کنید که موضوعی رو […]

تعبیر خواب تابو

تابو این مطلب ، به طور کلی به تعبیر روانشناسی ظهور رفتار های تابو در خواب می پردازد . تابو به آن دسته از رفتار ها ، یا کنش هایی […]