تعبیر خواب هم آغوشی

تعبیر خواب هم آغوشی انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. خوابی با موضوع هم آغوشی ممکن است در نگاه اول […]

تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه _هدیه گرفتن هدیه سمبل پیغام ، استعداد های درونی و ذوق و قریحه ی فردیست . هدیه گرفتن و هدیه دادن ، نشان دهنده ی سخاوت مندی […]