تعبیر خواب تسخیر

تسخیر _ تسخیر شدن اگر در خواب احساس کنید که توسط روح یا هر موجود یا نیروی ماوراء طبیعی تسخیر شده اید ، نشانگر احساس ضعف روحی شماست . در […]

تعبیر خواب تحقیر شدن

تحقیر شدن تحقیر شدن نوعی رفتار است که اتفاق افتادن آن باعث ایجاد احساس ناراحتی می شود. ممکن است در خواب، خود یا دیگران را در حال تحقیر شدن مشاهده […]

تعبیر خواب تب کردن

تب کردن بیماری و مریضی در خواب، با مشکلاتی که در روان خود احساس می کنید مرتبط می باشد. همان طور که بیماری در زندگی بیداری، در اثر ضعف یا […]

تعبیر خواب تاج

تاج تاج در دنیای واقعی، نشان دهنده ی احساس قدرت و نوعی برتری می باشد. بسیار اهمیت دارد که در خواب خود، تاج را به چه شکل و به چه […]